PvdA Groningen: voorkeur variant 4a

Actueel
Zuidhorn.NU – Rondweg Noordhorn-Zuidhorn, variant 4aVeel inwoners van Noorhorn zijn erg geschrokken van de door GS voorgestelde keuze voor de variant 4a, een weg (zie afbeelding) welke het dorp Noordhorn letterlijk en figuurlijk in twee zal delen.

Inwoners van Noordhorn hebben grote zorgen over de afwikkeling van het verkeer, de verkeersveiligheid en het doorsnijden van de Langestraat. In een petitie, ondersteund door 1500 handtekeningen, pleitten zij er voor om toch vooral voor de variant 5b, dus buitenom, te kiezen.

 
Dit pleidooi wordt ook gevoed doordat het college van GS stelt dat wanneer nader onderzoek uitwijst dat de verkeersafwikkeling of de stedenbouwkundige inpassing in onvoldoende mate te realiseren valt, gekozen zal worden voor de variant 5b.

De PvdA-fractie heeft gesteld dat zij blijft bij een reeds eerder ingenomen standpunt en dat op basis hiervan een mogelijke keuze voor de 5b variant moet worden afgewezen. Dit vanwege "de bijzondere waarde van het landschap dat grenst aan het Nationaal Landschap Humsterland en de bijzondere waarde van het Rietdal".

 
Dat laatste is natuurlijk een zéér discutabel argument. Want, hoe bijzonder is het Rietdal? Het is in elk geval géén natuurgebied en daarnaast zijn er in de afgelopen jaren nogal wat ingrepen gedaan in dit gebied: dempen van sloten, ruilverkaveling, egaliseren enz. Het is jammer dat de PvdA daarom in dit geval een beetje te veel de oren laat hangen naar de argumenten van ondermeer Stg. Behoud Rietdal en niet luistert naar (de meerderheid van) de bevolking.. De énige, mijns inziens, redelijke variant is de rondweg óm Noordhorn heen. Eventueel verdiept of met geluidswallen. Het dorp door een dergelijke drukke verkeersweg laten doorsnijden is een grote, onomkeerbare, planologische blunder die tot in lengte van jaren zijn effecten zal hebben en houden.
 
Bron/lees meer: PvdA Groningen